Mladić je imao direktan politički utjecaj na odluke ratnog rukovodstva Republike Srpske

 Mladić je imao direktan politički utjecaj na odluke ratnog rukovodstva Republike Srpske

Iduće sedmice bit će donesena drugostepena presuda generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, a ovom prilikom osvrnut ćemo se na dijelove prvostepene presude i način na koji je Pretresno vijeće Haškog tribunala ocijenilo Mladićev politički utjecaj na odluke rukovodstva bosanskih Srba.

Pretresno vijeće Haškog tribunala je 2017. godine utvrdilo da je Mladić učestvovao u četiri udružena zločinačka poduhvata, odnosno UZP-a. Prvi sveobuhvatni UZP imao je za cilj trajno uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s područja u Bosni i Hercegovini, počinjenjem krivičnih djela, uključujući genocid, istrebljenje, ubistvo, nehumano djelo prisilnog premještanja i deportaciju.

S tim u vezi izdvajamo nekoliko zaključaka Pretresnog vijeća kojima je utvrđena odgovornost Mladića za širenje propagande protiv Bošnjaka i Hrvata, kao i aktivnu ulogu koju je imao u smislu utjecaja na donošenje političkih odluka rukovodstva Republike Srpske.

Tokom sudskog procesa odbrana je tvrdila da je Mladić bio isključen iz političkog odlučivanja, da nije imao pravo glasa u Narodnoj skupštini RS-a i da je prisustvovao samo nekim sjednicama Skupštine, te je time željela umanjiti njegovu odgovornost u planiranju činjenja ratnih zločina, kao i donošenju strateških ciljeva Republike Srpske, koji su im bili temelj.

Također, odbrana je tvrdila da Mladić nije bio član Vrhovne komande Republike Srpske i da je mogao prisustvovati njenim sastancima samo na poziv i bez kapaciteta glasanja.

Tužilaštvo je tokom suđenja Ratku Mladiću iznijelo niz dokaza, a koje je Pretresno vijeće prihvatilo, u smislu aktivnog utjecaja koji je imao Mladić na političke procese. U presudi se u nekoliko navrata navode dijelovi Mladićevog govora od 12. maja 1992. godine u Narodnoj skupštini RS-a kao dokaz njegovog razumijevanja posljedica koje mogu proizaći iz zacrtanih strateških ciljeva RS-a.

“Prema tome, mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo da ostanu samo Srbi ili propadnu Srbi, a ostali da odu. Pa to je, to neće, ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je, lјudi, genocid”, rekao je tom prilikom Mladić.

Vijeće je konstatovalo da je između 12. maja 1992. i 16. aprila 1995. godine Mladić kontinuirano isticao da nije imao tendencija da se miješaju u politička pitanja i u nekoliko navrata je odbio da napravi odluku bez konsultacija s političkim rukovodstvom bosanskih Srba. Međutim, zaključilo je Vijeće, on je aktivno učestvovao u raspravama o politici tokom zasjedanja i sastanaka Skupštine bosanskih Srba između 12. maja 1992. i 16. aprila 1995. sa članovima vlade RS-a.

Mladić je također razgovarao o strateškim ciljevima RS-a na nekoliko sastanaka s visokim političkim ličnostima i predstavnicima međunarodne zajednice te izrazio svoju posvećenost njima. S tim u vezi, Vijeće je utvrdilo da se Mladić oštro usprotivio Vance-Owenovom planu tokom sastanka Skupštine bosanskih Srba 5. i 6. maja 1993. i često je političarima bosanskih Srba sugerisao kakav stav bi trebali zauzeti za vrijeme mirovnih pregovora kako bi postigli strateške ciljeve.

“Mladić je u nekoliko navrata insistirao da se Karadžić i političko rukovodstvo trebaju držati svojih prvobitno definisanih strateških ciljeva i ne bi trebalo da čini bilo kakve teritorijalne ustupke kako bi osigurao jedinstvenu srpsku državu bez Muslimana ili Hrvata”, piše u presudi Mladiću.

Vijeće je također zaključilo da je Mladić prisustvovao i aktivno učestvovao na zasjedanjima Skupštine tokom kojih se raspravljalo o političkim pitanjima, kao što su definicija šest strateških ciljeva, mirovni pregovori i teritorijalne koncesije, a također je prisustvovao sastancima Vrhovne komande. Također su istakli da se Mladić tokom zasjedanja Skupštine detaljno bavio ovim pitanjima u cilju utjecaja na političko rukovodstvo bosanskih Srba u smislu donošenja odluka.

“Želim da govorim o ovom istorijskom trenutku, što vidim sve nas koji smo na tački sa koje su trebali krenuti naši preci. S ove tačke, prema mom dubokom ubjeđenјu, vode dva puta u budućnost. Prvi put kojim ja želim da idem i predlažem da krene naš narod je put osmišlјenog i organizovanog i upornog, teškog i krvavog rada. To je put časti i opstanka. Na nјemu će biti i žrtava, nisu počele ni padati, rat nismo ni počeli voditi. Nije ni počelo. Ako se borimo, preživjet će neko. Drugi put su stihija, pasivnost, neroganizovanost, mudrovanje i pametovanјe putne borbe ili put borbe kakav ko hoće. To je put našeg nestanka. Put izdaje i nečasti”, rekao je Mladić tokom obraćanja skupštini RS-a.

Osim toga, Vijeće je utvrdilo da je Mladić učestvovao u uspostavljanju mašine za širenje propagande i koristio tu mašineriju za kontrolu informacija koje su trebale biti puštene u javnost, kako bi se prikrila stvarna namjera snaga VRS-a i stekla korist podrške njihovim akcijama. Mladić je također koristio ovu mašineriju za širenje “antimuslimanske i antihrvatske” propagande, bilo putem svojih podređenih, bilo lično, koristeći pogrdan jezik i historijske narative u javnim medijima, koji je kod Srba poticao strah i mržnju prema Bošnjacima i Hrvatima nastojeći uvjeriti Srbe da je rat bio neophodan i opravdan.

On je naredio Glavnom štabu VRS-a, posebno Sektoru za moral, vjeru i pravne poslove Glavnog štaba VRS, širenje propagande. Prema Mladićevoj zapovijedi, propaganda se trebala širiti na takav način da Srbi budu svjesni da vode narodnooslobodilački rat i da se samo brane protiv bosanskih Hrvata i bosanskih muslimana.

Drugostepena presuda bit će donesena u utorak 8. juna.